Jdi na obsah Jdi na menu
 


průvodce knihou Zjevení Janovo 2.

. V tomto průvodci se na některé souvislosti podíváme a položíme si také některé otázky. A právě tyto otázky nás přivedou k souvislostem.

Celá kniha zjevení má 21 kapitol.  Z toho první 3 se zabývají dopisy církvím a poslední 3 tím, co Pán Bůh připravil pro ty, kteří jej milují.  Prostředních 15 kapitol se zabývá událostmi, které nastanou jako důsledek lidské lhostejnosti k božímu dílu v Ježíši Kristu, a také proto, aby se lidé na zemi „vzpamatovali“ a začali činit pokání a mohli (alespoň někteří) vstoupit do božího království. Ale protože tak většina neučiní, přicházejí další – horší rány.  Myslím si, že Jobovo trápení byla procházka růžovou zahradou, proti tomu, co má přiít. Ale ani to, nepřiměje lidi k návratu k bohu. Proč písmo věnuje tolik prostoru takovým hrůzám, když v celé bibli zmínky o pekle, satanu a věčném trápení zabírají asi 5 %? I na tuto otázku v průběhu studia dostaneme odpověď. Tím jsme si rozdělili knihu Zjevení do tří částí, z nichž každá pojednává o jiném tématu, než část předchozí.

Než si načrtneme základní osu, položme si otázku: K čemu vlastně je dobrá kniha Zjevení? Jaké je její poslání?

Samotný výraz „zjevení“, znamená „odhalení". Zde je odhaleno boží tajemství (Zj. 1,1), které Bůh Otec ukázal svému synu Ježíši Kristu – a ten pak Janovi, aby pak všichni následovníci Ježíše Krista znali boží záměr se světem a s těmi, kteří uvěřili Pánu. Jsou však věci, které si bůh nechává pro sebe. Když pak vystoupil oslaven k nebeskému trůnu, tam mu (pravděpodobně později) otec zjevuje odpověď na otázku učedníků, když se jej ptají na jeho druhý příchod a na to, kdy nastane konec světa. Tohle říká Ježíš apoštolům: „O tom pak dni a hodině žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj“. (Mt 24:36). Když byl náš Pán ještě na zemi, mluvil pravdu, že o tom dni a hodině nikdo neví, protože v ten čas to opravdu nevěděl. Proto je v Písmu zařazena kniha Zjevení Janovo, abychom věděli, co se má státi potom.

A nyní přistoupíme ke studiu jednotlivých částí kapitol. Ale než tak učiníme, musíme si připomenout, že události, které písmo popisuje, nejsou vždy kontinuální (nejdou časově po sobě, nebo se odehrávají na různých místech současně). Některé příběhy jsou popsány detailně, o jiných je jen zmínka jednou větou. Totéž pak platí o knize Zjevení. My nevíme, zda některé popisované události nebudou probíhat současně, nevíme, zda se odehrají v jednom místě, nebo na různých místech země současně. Navíc, ani není možné tyto souběžné události popsat tak, aby šli nějak logicky i časově za sebou a bylo to z popisu jasné!